انتشار کتاب چاپی و الکترونیکی «معرفت، محبت، اطاعت»