سناتور امریکایی: امریکا قطعا در برابر داعش آسیب پذیر است