شهرداری شیراز، طرح حفظ و نگهداری باغ های رها شده را به شورا ارائه دهد