ترجمه و تاليف 200 عنوان کتاب با محوريت فعاليت‌هاي خيريه