بهترين راه‌ کنترل افکار عمومي، همراهي با آن است نه مقابله