ظريف :با جديت مذاکرات هسته‌اي را دنبال مي‌کنيم/دولت آمريکا مسوول اجراي تعهداتش است