نمایشگر آیپد پرو مجهز به نانو سیم نقره و روکشی از یاقوت کبود است [شایعه]