تعمیق روابط تجاری کرمانشاه با عراق / لزوم استقرار رایزن بازرگانی