مدیران ناهماهنگ با سیاست های دولت، اصراری بر ماندن نداشته باشند