اجراي دستور فرماندهي معظم کل قوا در ارتقاي توان رزمي نيروهاي مسلح