ايجاد اكوسيستم كارآفريني احتياج به دولت را از بين خواهد برد/ اقتصاد دانش بنیان به تغییر زیر ساختی احت