شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد گامی برای شناخت توانمندیهای این قشراست