نظام آموزشی باید پژوهش‌محور شود/ایجاد مرکز پژوهشی در کنار مراکز آموزشی