مشتری قبل از غرب در ایران در جایگاه ارباب قرار داشت