۴۳ حزب و گروه سیاسی و صنفی در استان بوشهر شناسایی شد