ايجاد اكوسيستم كارآفريني احتياج به دولت را از بين خواهد برد