18 هزار مترمربع از اراضی ملی در هرمزگان رفع تصرف شد