رعایت مسایل زیست‌محیطی اولویت جدی در اجرای طرح‌هاست