اگر در مذاکرات عقلایی رفتار کنند توافق حاصله می‌تواند به نفع طرفین باشد