تنها شرط استقلالی‌ها برای برگزاری دربی در روز 5شنبه