آزمون دوره دکتری دانشگاه امیرالمؤمنین(ع) اهواز برگزار می شود