مصرف دارو در مازندران و فارس با طرح پزشک خانواده 20درصدکاهش یافت