دوره تخصصی «نقد عالمانه منبر» در اصفهان برگزار می شود