فرهنگ سازی برای احیای موقوفات نیازمند کار تخصصی است