استقلال و پرسپولیس را توجیه می کنیم که دربی بدون حاشیه باشد! | هواداران در داوری دخالت نکنند