همه بدانند که من یک استقلالی واقعی هستم/ امیدوارم فصل بعد بیرون از ایران توپ بزنم