انجام طرح های مطالعاتی برای تشویق مردم به کتابخانه های عمومی ضروری است