موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) در نمایشگاه امسال به شکل متفاوتی حاضر شده است