تيم دانشگاه آزاد به فينال ليگ حرفه اي بسکتبال ايران راه يافت