بیش از 70 کد پروژه عمرانی در جنوب تهران در حال اجرا می باشد