هر هیئت ورزشی خراسان جنوبی سالانه به 786 میلیون ریال نیاز دارد