کسب رتبه‌های اول تا سوم شهروندان منطقه 22 در جشنواره مشکات