آرمان‌های امام راحل نباید به دست فراموشی سپرده شود