بیش ازشش هزاردانش آموزکهگیلویه وبویراحمد در طرح ملی نور شرکت کردند