اهداي لوح تقديرستاد نظارت و ارزيابي ستاد اقامه نماز استان به سازمان تعاون روستايي استان البرز