جشن دانشگاه آزاد بیرجند ماهیت خیریه داشت/ انتظار آمدن چنین جمعیتی را نداشتیم