فحاشی فرد مشکوک به مصرف الکل روی سقف اتوبوس و سقوط از روی اتوبوس