همایش «روابط عمومی آئینه همدلی و همزبانی» در لرستان برگزار می شود