دادگاه عالی اسرائیل طرح افزایش وزرای کابینه را به پارلمان فرستاد