برای منافع نظام٬ رییس دولت اصلاحات نباید ممنوع‌التصویر و بیان می‌شد