گردشگری صنعتی فرابخشی است/ تولید ۲۵۰۰ زباله در مازندران