وزیر خارجه آفریقای جنوبی: هر گونه مداخله نظامی برای حل مسایل سیاسی قابل قبول نیست