بیانیه کانون هواداران باشگاه تراکتورسازی تبریز: مردم آذربایجان حماسه آفریدید