سایت هاشمی: منتدقین هاشمی همچون خوارج، گروهک فرقان، متحجر و توده ای هستند