«کامرون» وزیران پیشنهادی کابینه جدید خود را معرفی کرد