صادرات غیر نفتی از مرزهای استان کرمانشاه ۲۵ درصد رشد داشته است