حضور ناظران محسوس و نامحسوس کمیته‌انضباطی در دربی 80