سفر فرمانده ارتش فیلیپین به یک جزیره در دریای چین جنوبی