فاصله 14 برابري هزينه هاي ثروتمندترين و فقيرترين دهک ها