برانکو: برای آرامش بازیکنان مجبوریم پشت درهای بسته تمرین کنیم